Nyhedssiden - sidst redigeret d. 10/10 - 2019
hoved
kry
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Er EU på vej til at blive en militærunion?

Zoommøde d. 22/5 kl. 16-18.

Link til flere opl. og link til mødet

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

Årsmøde i fredsministerium 2024

Link til dagsorden, referat og arbejdsplan

Sidens top

 

Nyheder fra fredsministerium og medlemsorganisationer Kontakt - Oversigt

Nyheder 2019

fra fredsministerium.dk
og tilsluttede organisationer.

Nyhedssiden for 2018 finder du her.

 

 

Notat til forsvarsordførerne Thorsager 8.10.2019

Vedrørende dansk militær støtte til operation MINUSMA og operation Barkhane.
Forsvarsudvalget behandler onsdag den 9. oktober 2019, forslag om danske militære bidrag til Operation Barkhane (B6) og til FN's fredsbevarende mission i Mali, MINUSMA (B7)
Danmark har støttet Frankrigs Mali-operationer siden 2013, og begge forslag indgår i en slags samordnet dansk interessevaretagelse i området.
Det fremgår af begge forslag, at de eventuelle danske militære bidrag vil "indgå i indsatser, hvor der kan blive tale om anvendelse af militære magtmidler".
Fredsministerium er derfor af den opfattelse, at operation MINUSMA og operation Barkane indgår i et uheldigt samspil, som næppe gavner freden i området – og håber at et flertal i
forsvarsudvalget vil være imod en udvidelse af det danske engagement i Mali.
Vi mener at begge forslag mangler klare langsigtede, strategiske målsætninger, også for den eventuelle danske indsats, og frygter derfor at Frankrig og Danmark bliver fanget som part i en ørkesløs krig dernede.
Vi mener at Operation MINUSMA er en mere krigerisk end en fredsbevarende indsats, og at Operation Barkhane mestendels er en varetagelse af selvstændige franske koloniinteresser:
Operation MINUSMA er efter vor opfattelse ikke en traditionel fredsbevarende FN-operation, da den føres med militær magtanvendelse og begrænset samtykke.
Selv om der i folketingsforslagene står, at de danske bidrag "vil være underlagt folkeretten, herunder den humanitære folkeret", og angiveligt med samtykke fra Malis regering og "i givet fald de øvrige stater i operationsområdet", mener vi, at operationen strider mod et klassisk FN-mandat, der kræver upartiskhed, ingen magtanvendelse og samtykke fra de stridende parter. Danmark er med deltagelse i operation MINUSMA en part i konflikterne i stedet for at spille en fredsmæglende rolle.
Operation Barkhane er ikke en del af den FN sanktionerede MINUSMA operation; men er Frankrigs eget initiativ der – uden FN-mandat - skal ”bekæmpe terrorisme i hele
Sahelområdet" dvs. Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad.
Fredsministerium sætter pris på, at Danmark spiller en aktiv rolle også i Sahel-området.
I stedet for fortsat og udvidet støtte til Frankrigs mere eller mindre krigeriske initiativer, så vi hellere en virkelig ambitiøs fredsaktivistisk indsats baseret på selvstændig analyse af og
diplomatisk løsning på konflikterne i området.
Fredelig hilsen
Hasse Schneidermann
Formand for bestyrelsen
www.fredsministerium.dk
hasse.schneidermann@gmail.com
Mobiltelefon: 2333 4460
Forsvarsudvalget 2019-20

Som pdf-fil

Sidens top.

 

Brev til forsvarsminister Trine Bramsen d. 30/6 - 2019

Trinne Bramsen - ft

Kære Trine Bramsen.

Vi vil fra Fredsministerium ønske dig til lykke med posten som forsvarsminister - og håber på at din udnævnelse, sammen med det ny flertal i Folketinget, vil medføre en ny kurs i forsvarspolitikken.

Vi er glade for, at regeringen har sat sig ambitiøse klimamål.

Vi anser det som en vigtig del af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, da det er nødvendigt at afværge klimaødelæggelser, for at forebygge nye konflikter, krige og flygtningestrømme.

Dette er et godt eksempel på, at det giver langt mere sikkerhed med en fredelig indsats for at løse og forebygge problemer i tide, end ved militære indsatser og oprustning.

Danmark har tidligere været højt anset og respekteret for vores udviklingsbistand og humanitære hjælp i konfliktområder, samt for vores støtte til FN’s fredsbevarende indsatser, både diplomatisk og med fredsbevarende styrker.

Vi håber, at du og den nye regering vil bidrage til at Danmarks rolle i konfliktområder igen bliver fredelig og med klart FN-mandat. Vi er opmærksomme på, at diplomati og andre udenrigspolitiske værktøjer har været dybt nedprioriteret, og ser frem til at du er med til at genskabe disse.

Historikernes krigsudredning fra tidligere i år viste, hvordan krigsbeslutninger under tidligere regeringer reelt blev truffet i en meget snæver kreds, på en måde så udenrigspolitisk nævn og folketinget, når det kom til stykket, ikke havde nogle alternativer at vælge i mellem.

Vi håber at du vil bidrage til, at der bliver forsket i og fremlagt ikke-militære konfliktløsninger så folketinget og udenrigspolitisk nævn i fremtiden får forelagt alternativer, så der bliver en reel diskussion af andre muligheder end at sætte militæret ind.

Som det forudsættes i FN-pagten bør en militær indsats først vælges, efter at alle muligheder for fredelig konfliktløsning er forsøgt.

Fredministerium.dk arbejder for at Danmark får et fredsministerium i statsligt regi, der skal arbejder aktivt for at forebygge og undgå krig, og for at løse konflikter med fredelige midler.

Vi ser frem til et godt samarbejde, og håber at du og den nye regering også på dette område kan gøre en forskel.

Med venlig hilsen
Hasse Schneidermann
Formand for bestyrelsen
www.fredsministerium.dk
hasse.schneidermann@gmail.com
Mobiltelefon:2333 4460

Som pdf fil

 

 

 

 

fredsmin

Faren for atomkrig har aldrig været større, men vi har lukket øjne og ører for det.

Bragt i den trykte udgave af Jyske Vestkysten d. 31/7 - 2019 og i den elektroniske udgave d. 1/8 - 2019
klik her

I 80’erne vidste folk, at det kunne gå galt - I dag er det gemt væk.

For blot 10 år siden talte Obama om at skrotte alle atomvåben.
Nu mener den sikkerhedspolitiske rådgiver John Bolton og en række republikanske
senatorer, at enhver traktat, der begrænser USA er en ulempe.

Tidligere forsøgte man at skabe sikkerhedsforanstaltninger mellem USA og Rusland
med et netværk af informationsudveksling, konsultationer og specifikke kanaler for at
forhindre eskalering af uundgåelige hændelser.
Reagan og Gorbatsjov udtalte i 1985: "En atomkrig kan aldrig vindes og må aldrig
udkæmpes.”
Situationen i dag:
I NATO taler man om, at det skal være muligt som de første at bruge atomvåben.
Pentagon har udtalt, at man skal kunne modsvare et cyberangreb med atomvåben.
USA har talt om at bruge mindre atomvåben i en “almindelig krig”.

Udviklingen af nye våben, der er vanskelige at opdage og hurtigere, øger risikoen for
krig ved en fejl.

Det behøver ikke at være sådan!

D. 7/7 - 2017 vedtog 122 lande i FN et forbud mod atomvåben.
Danmark var ikke medunderskriver på forbudet - det skal vi være!!

Vær med til at skabe bevægelse om dette. Deltag d. 6/8 kl. 20 i Heerups Have.
Tilmeld dig på Facebook, del begivenheden og inviter dine venner.

Den eneste måde, hvorpå vi kan beskytte os mod atomvåben, er ved at forbyde dem.

Poul Eck Sørensen, formand Esbjerg Fredsbevægelse

Sidens top.

 

Menneskehedens overlevelse er voldsom truet - der skal handling til nu!!!

Jyske Vestkysten d. 8/5 - 2019

Af Poul Eck Sørensen, formand for Esbjerg Fredsbevægelse.

Kære verdensborger

Vi leger med ilden. I Danmark har et flertal indtil videre været parat til at støtte USA uanset hvad de ønsker. Irak krigen viser dette.
I øjeblikket overvejer USA at bruge atomvåben i en kommende krig. The Guardian d. 28/1 - 2019
US nuclear weapons: first low-yield warheads roll off the production line. Link
Pentagon har gjort det klart at de er parat til at besvare et cyberangreb med atomvåben (man kan altid sige at man har været udsat for et cyberangreb og man kan let lave et der ser ud til at komme fra det land man ønsker at angribe). Link
Der skal ikke affyres mange atomvåben før vi får en atomvinter som vil lukke solen ude længe nok til at dræbe alle mennesker og de fleste dyr og planter.

Ud over klimaet er biodiversiteten - udryddelsen af dyr og planter så hurtigt voksende, så det også truer vores overlevelse. Mandag d. 6/5 blev der afholdt konference i FN om biodiversitet en 1800 sider stor rapport blev fremlagt.

Grådigheden som styring skal stoppes og vi skal ekstremt hurtigt øge respekten for naturen og skabelsen af en bæredygtig udvikling ellers vil meneskeheden også snart være en uddøende race.Link eller link

Link til artikkel i Jyske Vestkysten - der er lidt beskåret.

 

USA planlægger at bruge mindre atomvåben i krig.

Jyske Vestkysten d. 5/3 - 2019

En række nyhedsmedier har meddelt, at USA har igangsat produktionen af en såkaldt lille atomraket kaldet W76-2 på ca 5kg ton TNT, som de påtænker at bruge i krig og ikke kun som afskrækkelse. (Atombomben over Hiroshima i 1945 var på 15kg ton TNT) Dette sammen med USAs udtalelse om, at et cyberangreb fra Rusland kan besvares med et lokalt atomangreb, giver en dødsens farlig cocktail.

Hvis USA sender en række W76-2 mod Rusland, vil russerne ikke kunne se, om det er små eller store atomvåben og uanset dette, svare igen med hele deres arsenal, for at være sikre på, at de ikke er de eneste, som bliver udslettet- at deres gengældelseskraft bliver udnyttet maximalt.

W76-2 atomraketten har en rækkevidde på 7.400 km, dvs en langdistanceraket. Dermed bryder USA også aftalen om disse rakettyper, New START, som er aftalt til at gælde indtil februar 2021, med mulighed for forlængelse.

Enhver atomkrig vil udvikle sig og vil medføre en atomvinter, som vil lukke for alt sollys i flere år og dermed dræbe alle planter, hvorefter alle dyr og mennesker vil dø.

Protestèr derfor mod dette vanvid og støt fredsarbejdet i de folkelige organisationer. En atomkrig kan aldrig vindes!!

På vegne af Esbjerg Fredsbevægelse
Poul Eck Sørensen

 

Sidens top.

¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Allan Mygind Vokstrup

 

Aktiv i Fredsaktivisterne /Aalborg;
Forbud mod Atomvåben;
medlem af Rådet i RIKO, o
g medlem af FN-forbundets Freds -
og Konfliktløsningsudvalg.
allan.vokstrup@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Dan Sørensen

Jeg er indtrådt i FM`s bestyrelse pr. 1 marts 2021.
Jeg vil arbejde for at FM`s budskaber når ud i samfundet.
Siden 2017 har jeg arbejdet mod Danmarks køb af
F-35-flyene, men også med fjendebilleder
og NATO's faktiske oprustning,
("Hvem truer Hvem ?"),
dokumenteret gennem tal fra SIPRI,
Det har resulteret i forskellige flyers.
der er blevet delt ud bl.a på Folkemødet
på Bornholm i 2018 og 19.

mail: 2720dan@gmail.com

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden.
E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2023

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4